Ordu’ya Kent Müzesi Kurulmalı

0
Kent Müzesi
Bir kent müzesi; içinde kurulduğu kentin geçmişini, içinde yaşayan topluluğun tarihini, kentin kurulumundan itibaren geçirdiği değişiklikleri, coğrafî yapısını, ekonomik ve teknolojik gelişimini, içinde bulunduğu ülkenin sınırları içinde sahip olduğu önemi içeren işlevlere sahip olabileceği gibi sadece isminin kullanımıyla da kent müzesi olarak algılanabilir.
Kent Müzeleri, kent kimliğini ve kentlilik bilincini geliştiren, kentte yaşayan değişik etnik, dinsel, kültürel, toplumsal grupların arasında karşılıklı anlayış, karşılıklı saygı ve ortak yaşam kültürünü güçlendiren, ayrıca bir sivil platform oluşturarak kentlilerin kentteki tarihi mirasının korunmasında aktif rol oynayan, kentin sorunlarına çözüm bulmayı kolaylaştıran ve sorunların demokratik bir biçimde tartışılmasına katkı sağlayan, kentin bir bütün olarak tanıtımına yardımcı olan kültür merkezleridir.
Kent müzelerinin bir bölümü, yerel yönetimlerle işbirliği yaparak, kentin gelecekteki gelişme perspektiflerinin, karşı karşıya bulunduğu önemli sorunların tartışıldığı platformlar olarak da işlev görmektedirler.  Bir kent müzesinin amaçları arasında bir kenti oluşturan kimliklerin, kentin bileşenlerini oluşturan farklı dokuların (mimari, kültürel, etnik vb.), kentin tarihsel süreçlerinin, kentin konumunun ve çevresel ilişkilerinin, kentin yaşam biçiminin ve düzenli değişim ve gelişimlerinin araştırılması, belgelenmesi, toplanması, korunması, değerlendirilmesi ve gerek kentliler gerekse kent dışı kişilerle paylaşılması sayılabilir.
Bursa Kent Müzesi
Bu amaçlar doğrultusunda, kent müzeleri bir takım belli başlı işlevleri yerine getirmek için oluşturulmuş kurumlardır. Kentin tarihini ve tarihine dair maddi kültür varlıklarını araştırmak, belgelemek ve korumak, kentlerin gelişiminde rol oynayan coğrafi, ekonomik, siyasi, toplumsal değerleri ve gelişimleri ortaya koymak, sosyal tarihe dair veriler toplamak, kenti oluşturan mahallelerin ve yaşayanlarının iletişimini sağlamak, kent ve birey kimliği uyum/uyumsuzluklarını ortaya koyarak giderilmesine çalışmak, kentin gelişim süreçlerinde yaşanan sorunları araştırmak, göçlerin neden olduğu sorunları saptamak, kentlilik bilincini vurgulayarak tarihi ve doğal çevre koruma bilinci yaratmak, kent kültürünü kentlilere ve turizm potansiyelini kullanarak yabancılara aktarmak, kentte yasanların sosyal ve kültürel alan ihtiyacına cevap vermek, toplumsal eğitim misyonuyla kamu hizmeti sağlamak hedeflenen işlevleri arasındadır.
Kent müzesinin, kapsamı gereği “tespit edici” olmasının yanında, “eğitici” olması da beklenir. Bilimsel ve tarafsız bir yaklaşımla kurumun devamlılığını sağlayabilmek de temel hedef olmalıdır. Bunun somut bir anlamı da kentin sürekliliği olan yerel idare mekanizmalarından ve/veya baskı gruplarından (etnik, siyasi, dinsel…) bağımsız karakterde gelişebilmesidir. Hedef kent ve kentlilere kesintisiz hizmettir. Sosyal bağlamda güncel yaşama dair üstlenmesi gereken görevler, geçmişin yansıtılması ile olan bağını koparmayacaktır. Aksine, geçmişin verilerini geleceğin şekillendirilmesi için tasarlamak gibi oldukça soyut gelebilecek, ama son derece gerekli ve etkin bir işlevi de üstlenmesi gerekir.
Kent müzeleri bir kentin tarihi belleğini oluştururlar ve adeta kentlerin özgeçmişlerinin somut vesikaları durumundadırlar. Ülkemizde 2000’li yıllarla birlikte kentlerin tarihsel ve kültürel belleğini oluşturma çabaları gündeme geldi. Avrupa’da çoktan kurulmuş olan Kent Müzeleri, bizim kentlerimiz için de bir ihtiyacı haline gelmeye başladı. Bunun ilk adım olarak da İzmir, Kayseri, Bursa gibi birçok beldede kent müzesi kuruldu.
Gaziantep Kent Müzesi
“ORDU KENT MÜZESİ” NASIL OLMALIDIR?
Dolayısıyla Ordu’ya kurulacak yeni bir kent müzesi;
• Ordu Kentinin anlaşılabilirliğini sağlamak amacıyla geçmişi aydınlatmalı,
• Ordu’da yaşayan tüm bireylerin, ihtiyaçlarını ve sorunlarını belirlemeli,
• Müze hizmetlerinden yararlanmak konusunda toplumu yüreklendirmeli,
• Ordu Kentindeki kültürel ve tarihi çeşitlilikleri ve her birinin bugünkü kentin oluşumunda değerli bir parça olduğunu kabul etmeli,
• Çeşitli proje, sergi ve etkinliklerle öğrenme, eğlenme ve düşünme olanaklarını arttırmalı,
• Ordu Kent tarihi ile ilgili çalışmalar için diğer kuruluşları teşvik etmeli ve onlarla birlikte çalışmalı,
• Ordu’luları müzenin bir parçası yapabilmek için, düzenlenen etkinliklerde halktan insanları da ekibe dâhil etmeli,
• Ordu Kentini diğer kentlerle ilişkilendirerek bütünün bir parçası olduğunu vurgulamalı,
• Ordu Kent Müzesi, toplumsal iletişim ve kültür ihtiyacına cevap verecek bir merkez haline getirilmeli ve değişik kültürleri birleştirici rol oynamalı,
• Ordu Kenti ve kentlilik sorunları üzerine farkındalık yaratmalıdır.
“ORDU KENT MÜZESİ”NİN AMACI NE OLMALIDIR?
Ordu kent müzesinin konuları arasında; Kent tarihi, sosyal tarih, kentlilik bilinci ve kent bağlantılı kimlik sorunları, kente aidiyet kavramı ve bellek, tarihi ve doğal çevre koruma kavramı, kenti oluşturan mahalleler, kentsel gelişim, değişim, dönüşüm süreçlerinde yaşanan sorunlar, göçler/farklı kültürlerin uyum sorunları, kente dair coğrafi, ekonomik, siyasi, toplumsal dinamikler, yer almalıdır.
Ordu kent müzesi sosyal ve kültürel alan ihtiyacına yönelik bir merkez olarak potansiyel ortaklarıyla ekip halinde çalışmalı, toplumsal eğitim misyonu üstlenmeli, bir kentin ihtiyaçları kapsamında değerlendirilen kamusal bir alan olmalıdır.
Örnek Bir Kent Müzesi
Böyle bir içeriğin oluşturulmasında hedeflenen amaç, kimlik ve bellek kavramlarını kullanarak kentlilerin ortak özellikleri ortaya çıkarmak dolayısıyla kente aidiyet sağlamak; sosyal, ekonomik, coğrafi ve toplumsal veriler yollayarak kent tarihini kent gelişim sürecinde yaşanan sorunlarla paralel anlatmak ve kentlilik bilincini metropol ve semt ölçeğinde oluşturmak, tüm topluma hitap eden bir kültür, eğitim ve tarafsız bir iletişim merkezi olmaktır.
Yukarıda sayılan konulara ek olarak toplumsal ve sosyal tarih de kent müzesinin konuları içinde yer alır. Ancak bir kent müzesinin temeli kentin kendisidir. Dolayısıyla müzenin toplumsal tarihe kent bağlamında yaklaşması gerekir.
Ordu Kent müzesinin temel görevi kenti anlamak, değerlendirmek, tespit etmek ve doğru verilerle anlatmaktır. Bu verileri toplamak için de farklı bakış açılarına ihtiyaç duyar. Çünkü kentin oluşumu, değişimi, gelişimi daha önce de bahsedilen birçok etkene bağlı meydana gelen bir süreçtir. Bu etkenler içinde kentliler bağlamında toplum faktörü de yer aldığından toplumsal tarih de kent müzesi konuları içinde yer alır. Ancak bir toplumsal tarih müzesinin temel amacı, öncelikle toplumu değerlendirmektir. Dolayısıyla mekândan çok insan bağlamında bir söylemi benimser.
Bu nedenle Ordu kent müzesi, tanımlı bir coğrafi alan içinde kurulduğu bölge itibariyle “yerel müze”, kentin sosyal ve kültürel, özelliklerine dair veriler yolladığı için “toplum müzesi” ve kente dair tarihi geçmişi aktardıkları için de “tarihi müze” kapsamında değerlendirilebilir.
Ordu kentinin tarihi mekânlarını koruyan, onları yaşatan, kenti geçmiş birikimi ile barıştıran bir anlayışın gelişmesine ortam hazırlayan Ordu Kent Müzesi, doğal ve kültürel mirası koruma ve yaşatma bilincini kentli ile paylaşmayı amaçlamalıdır. Oluşturulacak olan “Ordu Kent Müzesi” ile Karadeniz Bölgesi’nde örnek teşkil edecek ve kapsamlı bir kent müzesinin temelleri atılmalıdır.
Kent müzesi, Ordu’nun tarihini ve çeşitli özelliklerini öne çıkaracağından dolayı çok detaylı bir çalışmaya gereksinim vardır. Bu nedenle öncelikle ciddi bir ön değerlendirme (fizibilite) çalışması yapılmalı, uzmanlar tarafından raporlar hazırlanmalıdır. “Ordu Kent Müzesi” çeşitli aşamalardan sonra kuruluşu gerçekleştirilebilir. Bu aşamaları şöyle sıralayabiliriz.
Samsun Kent Müzesi
ORDU KENT MÜZESİ İÇİN YAPILACAK BAZI ÇALIŞMALAR
Öncelikle yöresel değerler konusunda duyarlı bir gönüllüler grubu oluşturulmalıdır. Bu grubun içinde halkbilimciler, tarihçiler, beşeri coğrafyacılar, arkeologlar, yöreyi çok iyi tanıyan ve yöre insanı ile rahat iletişim kuracak, onların saygı duyacağı kişiler bulunmalıdır. Yöre halkından olan halkbilimciler, tarihçiler, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, ilçe belediyeleri, alt belediyeler, muhtarlar, kanaat önderleri bu grubun sık sık başvuracağı kişiler olmalıdır.
Kurulacak Ordu Kent müzesinin yeri, her türlü ulaşım, güvenlik, yangın, deprem, sel gibi afetleri de göz önüne alarak tespit edilmelidir. Müze binası, Ordu şehrinin dokusuna uygun ve şehrin kültürel geçmişini yansıtan bir yerde olmalı ve çevresi de ona göre düzenlenmelidir. Mümkünse tarihi geçmişi olan bir bina olmalı, bu mümkün değilse gerekli şartları taşıyan bir bina eskisine benzetilerek yapılmalıdır.
Ordu Kent müzesi oluşturmak için bir bütçe oluşturulmalı ve mümkün olan en kısa zamanda müzenin kurulumu tamamlanmaya çalışılmalıdır. Zira belediye veya valilik destekli bu tür çalışmalar belediye başkanı veya valilerin değişmeleri halinde akim kalabilmekte, oluşan gönüllüler heyeti dağıtılabilmektedir.
Köy köy gezilip hangi eserlerin nerede bulunabileceği tespit edilmeli, müzede oluşturulacak bölümler ve sergilenmesi düşünülen eserler tespit edildikten sonra öncelikle eserlerin orijinal olması için gönüllülerden bağış istenmelidir. En son çare satın alma olmalıdır; ama burada dikkat edilecek önemli bir husus suiistimalin önlenmesidir. Zira tespit edilen eserleri önceden halktan alacak ve bunu yüksek fiyatla satacak art niyetli insanlar olabilmektedir.
Yöresel el yapımı eşyalar
ORDU KENT MÜZESİNDE BAZI BÖLÜMLER VE EŞYALAR
Ordu Kent Müzesinde Rüsumat gemisini ve 19 Eylül Atatürk’ün Ordu’ya geliş tarihini hatırlatacak bir bölüm; Mısır, Fındık ve Kivi gibi Tarımsal ürünler ile hasat Müzesi; Balıkçılık Müzesi; Halk Zanaatları ve El Sanatları Müzesi ve Denizcilik Müzesi gibi bölümler mutlaka bulunmalıdır. Bunun dışında Ordu Kent müzesinde bulunmasını tavsiye edeceğimiz maddi kültür unsurları şunlar olabilir:
1. Ordu’daki köy okulları dâhil tüm eğitim kurumlarının tarihi özellikteki eşyaları ile Ordu’da Eğitim tarihi
2. Kurtuluş Savaşı dönemine ait Ordu’daki her türlü silah, çanta, teçhizat, yazılı evraklar.
3. Yöresel kasket, kara lastik, peştamal gibi giyim-kuşam eşyaları ve örnek odalar (örneğin gelin odası, çeyiz sandığı).
4. Yöresel dokumalar, dastar kilim tezgâhları, el değirmeni, bakır kazanlar, bakraçlar ve ibrik, güğüm, köylerdeki yer ocağı, kuzine, kaşık, kepçe, kevgir, elek, gaz lambası, şamdan, lüks lambası, kandil, yemek sini ve ayakları, çeyiz sandıkları, eğirecek, çıkrık, nakış ve dikiş makinesi, düğün ve gelin odaları, antik duvar saatleri, eski kilimler, halılar, zembil, kolan, urgan ve bağcıklar, çömlekler, ahşap hamur tekneleri, el havanları, eski silahlar, müzik aletleri, dini ve sanat eşyaları
5. Ordu’da kurulmuş ve yöreyle özdeşleşmiş fabrikalara (Soya, Fiskobirlik, Çamsan, Sağra) ait eski eserler ve resimler.
6. Ordu’da görev yapmış eski valiler, kaymakamlar, belediye başkanları ve eski siyasetçilere ait tanıtım bilgileri.
7. Ordu’da geçmişte yaşamış kaybolmuş, değirmencilik, bakırcılık, semercilik, demircilik, el arabacılığı gibi meslekler ile ilgili eşya ve tanıtımlar, ahşap yayık, külek, dibek taşı, bileki taşı, Serentiler, Çitenler, Fındık toplama şelek, hey, göcek ve sepetleri, savurma makineleri, el patozu, düven, nal, mıh, tırpan, girinti, keser, girebi, nacak, orak, balta, el hızarı, eğer, semer koşum takımı gibi eski aletler.
8. Ordu şehrine ait eski fotoğraflar, biblolar, tablolar ile eski video ve Ordu filmleri.
9. Ordu’da yayınlanan eski gazetelerden örnekler; eski baskı makineleri. (Bilal Köymen’e ait)
10. Ordu’da yayın yapan televizyon ve radyolarla ilgili amblem ve tanıtımlar.
11. Ordu’da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının tanıtımı (Bu, aynı zamanda onların desteğini de sağlar).
12. Eski Doktorlar, eczacı ve dişçiler, memleket hastane resimleri ve hastane araç gereçleri.
13. Özellikle Ordu’da sporun ve Orduspor’un tarihçesi ve yetişen yıldız sporcuların tanıtım bilgileri.
14. Eski bir fındık kırma fabrikasının üç boyutlu örneği (kırma, eleme vb. nasıl çalışır?) kurulmalıdır.
15. Eski mavna, çapar, pereme gibi deniz vasıtaları ve her türlü balıkçılık ve balık ağları sunulmalıdır.
16. Eski Ordu’da yöresel mimari yapılar, şehirde ve köydeki geleneksel aile ve ev hayatı hakkında yazılı ve görsel çalışmalar ile Ordu’nun yemek ve sofra kültürü.
17. Balmumundan veya tablo şeklinde yapılmış, Ordu’da unutulmayan ünlüler ve iz bırakan simalar, öykülerinin sergilendiği bölüm ( Tıflı, Bilal Köyden, Süleyman Felek, Recai Bey, Sırrı Paşa, Ali Ataoğlu, Horoz Mehmet, Klarnetçi Ahmet gibi )
18. Ordu tarihinde yaşanmış afetler, Bir zamanlar Ordu, Kronolojik Ordu tarihi, Kurtuluş savaşında Ordu, Mübadele ve Göçler, Sözlü tarih, Sanal Müze, Cumhuriyet döneminde Ordu, Atatürk ve Ordu, Ordu’nun Demografik alt yapısı, Ordu’nun tarihi eserleri, Ordu’nun ulaşım tarihi, Ordu’da Balıkçılık, Ordu’nun coğrafi yapısı, Ordu’da turizm, Ordu’da Ekonomi ve ticari hayat, Ordu’nun yaylaları, Ordu’nun sağlık tarihi, Ordu’da eski çocuk oyunları, Ordu’da eski düğün ve eğlence gelenekleri.
19. Ordu’da kültür ve sanat hareketleri, Ordu Belediye Karadeniz Tiyatrosu, eski sinemalar, park ve gazinolar, eski otel ve lokantaların öyküsü.
Ayrıca toplanan eserler, elle dokunmanın önlenebilmesi için mutlaka cam bölmeler içinde sergilenmelidir. Yangına ve hırsızlığa karşı tedbirler alınmalıdır. Ordu Kent müzesinin ölü bir müze olmaması için içinde sergi salonu ve konferans salonu bulunmalıdır.
Eski mesleklerin anlatıldığı özel odalar
ORDU’NUN GEÇMİŞİNİ GÖSTEREN STATİK UYGULAMALAR, MAKETLER VE İNTERAKTİF UYGULAMALAR
Kent müzesi, Ordu şehrinin hafızası ve çeyiz sandığı olmalıdır. Köklü bir tarihe, sosyal ve kültürel geçmişe sahip olan Ordu’nun değerleri bu müzede titizlikle toplanıp, bilimsel ve hassas bir çalışmadan sonra Ordu’luların ve turizmin hizmetine ve ilgisine sunulmalıdır. Kent Müzesi içinde Ordu’nun geçmişinde önem arz eden olaylar, kaybolan eski meslekler, yaşam tarzına ait ayrıntılar maketler halinde ve interaktif uygulamalar şeklinde izleyenlere gösterilmelidir. Kentle ilgili önemli konu ve olaylar uygun senaryolarla model haline getirilebilir. Müze içinde uygun odalarda ya da bölümlerde statik uygulamalar olarak bu modeller sergilenir. Bu uygulamalara bazı örnekler :
1. Eskiden yoğun şekilde görülen imece usulü ile mısır tarlasında çalışması, bel bellemesi, mısırların el değirmeninde un yapılması, güğümle su taşınması
2. Ordu yaşamında çok önemli ihtiyaç olan yollarda mükellef amelelerin kazma kürekle yol açması, taş döşenmesi, sırtta şelekle yük taşınması,
3. Köyde harmanda, kadınların elleri ile fındık ayıklanması, fındığı teklemeden ayırması, daldan fındık toplanması, fındığı çuvallayıp atla taşınması, eski el patozunda fındık verilmesi, savurma makinesinde tozdan ayrılması,
4. Eski kırma fabrikasında amele kadınların fındık seçmeleri, elekle elemeleri, tokmakla fındığı kırıp, iç etmeleri,
5. Ordu’nun yüksek kesimlerinde dibek taşıyla bulgur ve buğday dövmeleri,
6. Eskiden odun ateşinde bileki taşında mısır ekmeği yapılması,
7. Denizden mayet ağı ile balık çekilmesi, balık ağından hamsilerin elle ayıklanması,
8. Nalbant’ın ata nal çakması, ustanın semer ve koşu takımı yapması, elde sepet ve şelek örülmesi, balta kazma yapmak için demir dövülmesi, bakır kazan tencerenin kalaylanması, fırında pide hazırlanması, Ordu’ya has tostun kızartılması, Ordu sucuğunun hazırlanıp, doldurulması,
9. Köy kadınlarının ahşap yayıkta tereyağ yapmaları, Kara kovan ile petekten kavanoza kadar Ordu balının öyküsü,
10. Dastar kilimi örülmesi, Gölköy’e bağlı Kozören köyünde el örgü ve dokumalarının canlandırılması.
11. Eski çarşamba pazarında peştamallı ve keşanlı kadınların, külekle yağ, bakraçla yoğurt, cam şişe ile süt, sepetle yumurta satmaları…
Fotoblok canladırma bölümleri
ORDU KENT MÜZESİ KURULDUKTAN SONRAKİ ÇALIŞMALAR
Yaşadığımız kentte geçmişte kalan birçok eski eşyaya, insana ve yaşam şekline yeniden tanıklık edebileceği bir müze olmalıdır. İnsanlarımız evinde, bahçesinde babasından, dedesinden, ninesinden kalma eski bir antik eşyayı, senetli ve evraklı bir şekilde Ordu Kent Müzesine armağan etmelidir. Bir eski siyah beyaz anı fotoğrafı, ya da dedesinden kalma kasketi, çizmeyi ya da at eyerini bile hediye etmelidir. Çünkü bunlar, zaman içerisinde kıymeti bilinmezse kaybolabilecek eşyalardır. Kent Müzesi ise o anıları en iyi yaşatılabilecek görsel ve kültürel mekânlardır.
1. Elde edilen tarihi evraklar “prestij kitap” olarak kaliteli ve ofset bir şekilde basılmalı ve kütüphanelerde araştırmacıların, tüm okullarda öğrencilerin hizmetine sunulmalıdır.
2. Ordu Kent Müzesinde bulunacak sergi ve konferans salonunda kültürel faaliyetler, sergi ve konferanslar düzenlenerek dünle bugün bir araya getirilmelidir.
3. Öncelikle Ordu’da bulunan tüm okullardaki öğrencilerin bir program dâhilinde müzeyi gezmeleri temin edilmelidir.
4. Mahalle muhtarları ile yapılacak kimi toplantıların burada olması ve buranın başta muhtarlar olmak üzere azalara, köyde bulunan imam, sağlıkçı, öğretmen vb. memurlara da gezdirilmesi önemlidir.
Ayrıca bütün Ordu’luların ve turistlerin kent müzesinden azami ölçüde yararlanmaları için gerekli kolaylık ve güvenlik önlemleri sağlanmalıdır.
Ordu Kent Müzesinin kuruluş projesinin yerel, özellikle gönüllü kaynakları harekete geçirebilmesi, Ordu kent müzesinin kentin tarihini bütünlüğü içinde ele alan, çeşitli gruplar arasında karşılıklı tanıma ve anlayışı, ortak yaşam kültürünü geliştiren bir barış ve kucaklama merkezi işlevinin öne çıkartılması, kurumsal faaliyetin bu işlevi yerine getirebilecek dinamizme, bağımsız işleyişe sahip kılınması, bu müzelerin tasarlanmasında kabaca “kentlilik bilinci” olarak tanımlayabileceğimiz bilinç ve duyarlılık türünü geliştirmenin yanı sıra, Ordu kent değerlerinin yerli ve yabancı gezginlere tanıtılmasını, onların kent turlarına eğitici olduğu kadar çekici bir başlangıç “destinasyonu” olmasının açıkça tanımlanması, sergilerinde eşya ile insan arasında değil, insanla insan arasında, topluluklar ve toplumlarla başka topluluklar ve toplumlar arasında bağlantı kurmayı başaracak bir genel kavrama, kurgu ve anlatıya sahip bulunmaları, Ordu Kent müzesinin bir kere kurulduktan sonra da ulusal ve uluslararası gelişmelerle bağlantı içinde, boyuna kendini yenileyen bir katılım ve değişim dinamizmi taşıması, gereklidir.
Sonuç olarak, Ordu Kent Müzesi hizmete açıldığında, tarihi ve kültürel mirasımızın korunmasında, bu alandaki eğitimde ve iletişimde önemli roller oynayacak güçlü sivil bir kültür merkezi olarak ortaya çıkacaktır. Böylece Kavramın en geniş anlamıyla, Ordu kentimizde “yaşam kalitesi” gerçekten yükselecektir. Bu süreci hızlandırmak ve derinleştirmek için hepimizin yapabileceği bir şeyler vardır. Herkese duyurulur. Haydi, iş başında..
H.Naim Güney / Memleket Ordu
Paylaş
Önceki İçerik1954 Yılında Karadeniz Turuna Çıkan Galatasaray’ın Hikayesi
Sonraki İçerik“Fındık Veresiye” Gösterime Girdi
Naim Güney
1958 yılında doğumlu, Hüseyin Naim Güney, ilkokul, ortaokul ve Liseyi Ordu'da bitirdi. KTÜ Ordu Meslek Yüksek Okulundan İnşaat bölümünden mezun oldu. 1979 yılından itibaren bir süre yurt dışında özel sektörde çalıştı. 1980 yılından beri Devlet Su İşlerin 75.Şube Müdürlüğünde çeşitli birimlerde görev yaptı. Evli ve iki çocuk babası olan “H. Naim Güney” hâlihazırda; Ordu hakkında yerel tarih araştırmaları yapmaya devam etmektedir. Çeşitli Dergi, Gazete ve Sosyal Medyada yaptığı yerel araştırmalar seri olarak yayınlanmaktadır. “Eski Vergiler” ve “Ordu’da Meydana Gelen Doğal Afetler” adında iki adet kitabı bulunmaktadır.