1933’den Günümüze Ordu Mektupları

0
1930’lu yıllarda İstanbul’da yayınlanan Akşam Gazetesinde Ordu Vilayeti ile ilgili ilginç haberlere rast gelmek mümkündür. Ordu Vilayetinde meydana gelen her türlü gelişmeleri dikkatle takip eden muhabir Hüseyin Behçet Bey fotoğraflı haberlerini (Ordu-Hususi) olarak Akşam Gazetesine “Ordu Mektupları” adı altında sürekli yolladığı görülmektedir. Ordu’da yeni yapılan Memleket Hastanesi, yollar, köprüler, mektepler, kütüphaneler ve fındık mahsulü gibi hususlarda detaylı haberleri Akşam gazetesinde 1930’lu yıllarda görmek mümkündür. Akşam Gazetesinin Ordu vilayeti ile ilgili yayınlanan haberleri o yıllardaki Ordu’nun, sosyal yaşamını ve ekonomik gelişmelerini, kültürel ve spor faaliyetlerini dışarıdan bir muhabir gözüyle görüp yazması günümüz için önemli bir belgedir. 1933 yılında Akşam Gazetesi muhabiri olan Hüseyin Behçet tarafından yayınlanan Ordu ile ilgili haberlerden bazıları şunlardır…

ORDU’DA YENİ İKİ KÜTÜPHANE AÇILDI
Ordu’nun yeni Va­lisi Adil Bey çok faal ve çalışkan bir zat­tır. Halkın işi ile bizzat meşgul olur, muamelelerin sürüncemede kalma­malına çok dikkat eder ve bu bu­lutta ihmal ve tekâsülü görülen memurlara karşı amansız davra­nır. Bu hususta bir misal de zik­retmek kabildir:
Geçenlerde bir köylü valiye mü­racaat ederek orman idaresinde bir memurun, sebepsiz yere işini görmediğinden şikâyet etmiş. Vali Bey,derhal tahkikata başlamış, yapı­lan şikâyetin doğru olduğunu an­layınca, derhal o memura işten el çektirmiştir. Vali bey bu münasebetle memurlara hitaben: «Memurlar, halkın işini görmekle muvazzaf ve mükelleftirler. Bu vazi­feyi yapmayanların, bu masalar­da işi yoktur» demiştir.
Ordu vilâyetinin yolları bitmiş gibidir. Yalnız yapılacak bir Bolaman köprüsü ile beş on küçük köp­rü daha kalmıştır. Bolaman köprüsü nafıa vekâleti küçük köprüleri de vilâyet yapacaktır.

Yeni valimiz Adil Bey maruf sporculardandır. Geçirdiği bir has­talık neticesinde sporla fiil alâkasını kesmiş ise de manevi irtibatı eksilmemiştir. Ordu gençleri Adil beyin vilâyetimize tayinini nimet diye telâkki etmekte ve onun him­met ve gayretinden bir çok şey beklemektedir.
Burada şehir ve koy halkının okuma ve öğrenme ihtiyaçlarına karşı esaslı tedbirler alınmakta­dır..Epey zamandan beri şehirde hal­ka açık bulundurulan (Gazi Kü­tüphanesi) dikkate şayan intizamı ile tekemmül etmiştir. Ahiren (İsmet paşa halk kü­tüphanesi) ismi ile Ulubey (Cumhu­riyet halk kütüphanesi) namı ile de Gölköy nahiyesinde olmak üzere iki kütüphane daha açılmıştır.
Bu kütüphanelerin açılmasına yüksek gayretleri ile âmil olan me­busumuz Recai Bey köy halkının istifadesine yarar (150) kitap hediye ve bazı gazetelerin de abone­sini temin etmiştir. Köylü; ziraata ait kitaplardan, kanunlardan ve bilhassa yevmi gazetelerden büyük istifadeler ederek bu müesseselerin kurulu­şuna çok memnun kalmaktadırlar.

ORDU’NUN GÜZEL HASTANESİ HER İHTİYACI TEMİN EDİYOR
Güzel Ordu vilayeti kendisi gibi güzel ve modern bir hastaneye sahip­tir. Bu hastane yalnız vilayetin dâhili ve mülhakat hastalarını değil, civar vi­lâyetlerin hastalarını da kabul etmekte ve te­davilerini yap­makladır. Hastane şehrin sayfiyesi olan ve şehirden 3 kilometre uzakta bulman (Keçi köyü) tabir edilen bir mesirede yapılmış ve 70,000 liraya Ordu hususî muhasebe tarafından yapılmıştır.
Hastane. 1930 senesinden 10 Eylül 1933 tarihine kadar 600 ameliyat ve 2156 da poliklinikle olmak Özere 2756 hastı ka­bul ve tedavisini yapmıştır. Bu muvaffakiyette hastane baş doktoru değerli operatörlerimizden Dr. Sıtkı beyin çalışması ile olmuştur. Bu kıymetli zat yaptığı tedavi sayesinde, ölüme mahkûm olan (2756) hastanın hayatını kurtarmıştır.

Hastane şimdilik 40 yataklıdır. Fazla yatağa ihtiyaç hasıl olursa, yapılmaya müsait taksimatı ha­vidir. Hastane hariçten ne kadar güzel ve modern görünüyorsa, içerisi de daha güzel ve asri bir şekildedir. Hastanenin şehir ile olan uzaklığı hususi muhasebenin tahsis ettiği hasta taşımağa mahsus kamyonla telafi edilmektedir.
Hastaneye gidecek hastalar hep bu kamyonla taşınmakta ve has­talarda otomobil nakliye ücretinden kurtulmaktadır. Hastaneye hastanenin başhekimi Dr.Sıtkı beyin itinalı ve usanmadan çalışması ve hastalarını muvaffakıyetle tedavi etmesi sayesinde, halk ve civar vilayetler tarafından büyük itimat gösterilmektedir.

Hastane bir başhekim (opera­tör), bir dâhiliye doktoru, bir eczacı, bir idare memuru ve bir de başhemşire ile idare edilmek­tedir. Hali hazırda fazla dok­tor ve müstahdeme ihtiyaç yoktur. Hastane gerek ameliyat takımı ve gerekse ilâç ihtiyacı hususun­da muhtaç va­siyette değildir. Bunlar matluba kafi derecededir..
Yalnız bir elek­trik tesisatına ih­tiyaç vardır ki bunun da yeni Vali Âdil Bey tara­fın da yaptırıla­cağım ümit edi­yoruz. Hastanede kalorifer tesisatı vardır. Taksimatı gayet müsait te­kildedir. Ameliyathane ve hasta odaları gayet mükemmeldir. Dr. Sıtkı Bey, hakikaten em­salleri arasında ve belki de Karadeniz sahilinde, mesleğindeki muvaffakiyetinde bir tane olup takdire şayan bir mütehassıstır. Güzel Ordu ve havalisi ve civar vilayet halkı hastaneyi bir nimet atarak telakki etmekle ve Doktor Sıtkı Bey ve heyeti sıhhiyesine dua etmek­tedirler. Temenni ederiz ki, her vilayetimizde de böyle fevkalade varlıklar olsun.

ORDU VİLÂYETİNDE CUMHURİYET BAYRAMI HAZIRLIKLARI

Ordu vilayetinde Cumhu­riyetin (1933) onuncu yıldönümünü can­dan kutlulamak için büyük hazır­lık vardır. Vali beyin riyasetinde toplanan komite tarafından tespit edilen program tabettirilerek be­lediyece bütün halka dağıtıldı.
Halka bir kolaylık olmak üzere elektrik fabrikasının bütün me­murları on beş, gün müddetle hal­kın emrine verildi. Bilaistisna bü­tün memleket baştanbaşa tezyin (ışıklandırma) olunmaktadır. Şehrin muhtelif yerlerinde altı büyük tak yaptırıl­makladır. Ayni heyecan ve varlığı kaza­larınızda da vücuda getirmek üze­re Vali Bey bugün Fatsa ve Ünye kazalarına gitmişlerdir.

ORDU’DA FINDIK MAHSULÜ
Ordu’da havaların yağmurlu gitmesi sebebiyle fındık mahsulü tamamı ile kurutulamadığı için eylül ayı zarfında yedi bin beş yüz altmış bir çuvalda altı yüz dört bin sekiz yüz seksen kilo iç ve (2602) çuval da (146,310) ki­lo kabuklu fındık İstanbul ve Av­rupa limanlarına sevk edilmiştir. Fiyatlar köylümüzün yüzünü güldü­recek derecede iken şimdi biraz tenezzül var.
ORDU VİLÂYETİNDE YOLLAR
Ordu Vilayetini kazaları ve dahili mükemmel şoselerle mer­keze raptetmek üzere yeniden açıl­makta olan Ordu – Mesudiye dere yolu ile Fatsa ve Ünye yolunda hummalı bir faaliyetle çalışılmakta­dır. (257) bin liraya ihale edilen altı mühim köprünün inşasına pek yakında başlanıyor.

NAİM GÜNEY
Paylaş
Önceki İçerikİstanbul’da Ordulular İlk 3’te
Sonraki İçerikSunexpress Ordu’dan Almanya’ya Uçacak
Naim Güney
1958 yılında doğumlu, Hüseyin Naim Güney, ilkokul, ortaokul ve Liseyi Ordu'da bitirdi. KTÜ Ordu Meslek Yüksek Okulundan İnşaat bölümünden mezun oldu. 1979 yılından itibaren bir süre yurt dışında özel sektörde çalıştı. 1980 yılından beri Devlet Su İşlerin 75.Şube Müdürlüğünde çeşitli birimlerde görev yaptı. Evli ve iki çocuk babası olan “H. Naim Güney” hâlihazırda; Ordu hakkında yerel tarih araştırmaları yapmaya devam etmektedir. Çeşitli Dergi, Gazete ve Sosyal Medyada yaptığı yerel araştırmalar seri olarak yayınlanmaktadır. “Eski Vergiler” ve “Ordu’da Meydana Gelen Doğal Afetler” adında iki adet kitabı bulunmaktadır.